Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego

Od roku szkolnego 2008/2009 począwszy, egzamin gimnazjalny zobowiązuje uczniów do zaprezentowania znajomości jednego z nowożytnych języków obcych.

Zadaniem testu jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i interpretowania tekstu słuchanego oraz czytanego w języku obcym, a także zdolności reagowania na usłyszane lub przeczytane informacje.

W związku z powyższym prezentujemy listę działów tematycznych oraz struktur gramatycznych, których znajomość sprawdzana jest podczas egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Wierzymy, iż informacje te pomogą sumiennie przygotować się do testu podsumowującego lata edukacji w gimnazjum.

Życzymy udanej nauki!


Gimnazjalista winien wykazywać się znajomością słownictwa i zwrotów, związanych z poniższą tematyką:Człowiek - np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania.

Dom - np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie.

Życie rodzinne i towarzyskie - np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości.

Szkoła - np. przedmioty nauczania, życie szkoły.

Praca - np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy.

Żywienie - np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne.

Zakupy i usługi - np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja.

Podróżowanie i turystyka - np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie.

Kultura - np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze.

Środki masowego przekazu.

Sport - np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe.

Zdrowie - np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie.

Nauka i technika - np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich.

Świat przyrody - np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego.

Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego.


Gimnazjalista winien znać i umieć zastosować w praktyce następujące struktury leksykalno-gramatyczne:


Informacja

1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu:

np.: This tall girl is my sister. [Ta wysoka dziewczyna jest moją siostrą.], Are you Miss Wilson? [Czy pani jest panią Wilson?], John is standing behind the teacher. [Jan stoi za nauczycielem.], Susan is in London now. [Zuzanna jest teraz w Londynie.], My flat is on the ground floor. [Moje mieszkanie mieści się na parterze.], Your book is on the table. [Twoja książka leży na stole.], There is a kitchen on the right and a bathroom on the left. [Po prawej jest kuchnia a po lewej - łazienka.].


2. Pytanie i prośba o informację:

np.: Who is that girl? [Kim jest tamta dziewczyna?], What's her name? [Jak ona się nazywa?], How old is she? [Ile ona ma lat?], Where are you from? [Skąd jesteś?], Where do you live? [Gdzie mieszkasz?], What does your father do? [Czym zajmuje się twój ojciec?], Which of these men is your teacher? [Który z tych mężczyzn jest twoim nauczycielem?], What is there in this building? [Co mieści się w tym budynku?], What are you doing tonight? [Co robisz dziś wieczorem?], Can you swim? [Czy umiesz pływać?], Do you speak Japanese? [Czy mówisz po japońsku?], What time does the match start? [O której godzinie zaczyna się mecz?], Can you tell me the way to the Old Town? [Czy możesz wskazać mi drogę do Starego Miasta?], Where should I get off? [Gdzie powinienem wysiąść?], How much does it cost? [Ile to kosztuje?], When will you come? [Kiedy przyjdziesz?], What is the date today? [Jaką mamy dziś datę?], What will the weather be like tomorrow? [Jaka będzie jutro pogoda?], What did she say? [Co ona powiedziała?], Where are you going? [Gdzie idziesz?], Why didn't you come to the meeting yesterday? [Dlaczego nie przyszedłeś wczoraj na spotkanie?], Have you ever been to England? [Czy kiedykolwiek byłeś w Anglii?].


3. Opis:

a) postaci:

- cechy fizyczne, wygląd, osobowość, charakter:
np.: He is tall and slim. [On jest wysoki i szczupły.], He has a beard. [On ma brodę.], She wears glasses. [Ona nosi okulary.], They have fair hair and blue eyes. [Oni mają jasne włosy i niebieskie oczy.], She is clever. [Ona jest inteligentna.], Our teacher is very patient. [Nasz nauczyciel jest bardzo cierpliwy.],

- dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek, pokrewieństwo:
np.: He is Mexican. [On jest Meksykaninem.], He is from Ireland. [Ona jest z Irlandii.], She works as a cook. [Ona pracuje jako kucharz.], Her brother is a waiter. [Jej brat jest kelnerem.], Mark is seventeen years old. [Marek ma siedemnaście lat.], Uncle Charles is my mother's brother. Wujek Karol jest bratem mojej mamy.], I was born in 1984. [Urodziłem się w 1984 r.];

b) stanu emocjonalnego:
np.: He is happy. [On jest szczęśliwy.], They are sad. [Oni są smutni.], We were shocked. [My jesteśmy zszokowani.];

c) miejsca i przedmiotu:
np.: It's large. [To jest duże.], It's far away. [To daleko stąd.], It's very quiet there. [Jest tam bardzo cicho.], There aren't any cinemas here. [Nie ma tu żadnych kin.];

d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia:
np.: I get up at seven o'clock every day. [Każdego dnia wstaję o siódmej.], She never smiles. [Ona nigdy się nie uśmiecha.], Her mother doesn't smoke any more. [Jej mama już nie pali.], I am taking a rest now. [Odpoczywam w tej chwili.], We are watching TV. [Oglądamy telewizję.];

e) planów i zamierzeń:
np.: He is coming in June. [On przyjeżdża w czerwcu.], I will do it in a minute. [Zrobię to za minutę.], We'd like to go to Italy in summer. [Chcielibyśmy jechać latem do Włoch.], I want to phone him. [Chcę do niego zadzwonić.], I am not going to invite him. [Nie zamierzam go zapraszać.], We will talk about it when we meet. [Porozmawiamy o tym, gdy się spotkamy.].


4. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny:

np.: It's half past eight. [Jest wpół do dziewiątej.], The train leaves at 11 o'clock. [Pociąg odjeżdża o godzinie jedenastej.], The concert starts at 5 p.m. [Koncert zaczyna się o godzinie siedemnastej.], He never goes to bed before midnight. [On nigdy nie chodzi spać przed północą.], We are having a party on Saturday. [W sobotę organizujemy przyjęcie.], It's 10th March. [Jest dziesiąty marca.], I haven't seen him for three weeks. [Nie widziałem go od trzech tygodni.], He lives nearby. [On mieszka w pobliżu.], She is 160 cm tall. [Ona ma sto sześćdziesiąt centymetrów wzrostu.], These suitcases are very heavy. [Te walizki są bardzo ciężkie.], The apples are $1 a kilo. [Jabłka kosztują jednego dolara za kilogram.], The tickets are £10 each. [Bilety są po dziesięć funtów każdy.].


5. Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności:

np.: He is more intelligent than his brother. [On jest bardziej inteligentny niż jego brat.], She is like her sister. [Ona jest taka, jak jej siostra.], He is as nice as his wife. [On jest tak miły, jak jego żona.], These two T-shirts are not the same colour. [Te dwie koszulki nie są w tym samym kolorze.], It's the oldest building in the city. [To najstarszy budynek w mieście.], It was the best day of my life. [To był najlepszy dzień w moim życiu.], Travelling by plane is safer than driving. [Podróżowanie samolotem jest bezpieczniejsze niż jazda samochodem.].


6. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości:

np.: I saw him a few days ago. [Widziałem go kilka dni temu.], Columbus discovered America in 1492. [Kolumb odkrył Amerykę w 1492 r.], We were at the seaside last year. [Byliśmy nad morzem w zeszłym roku.], I got up early, had breakfast and went to school. [Wstałem wcześnie, zjadłem śniadanie i poszedłem do szkoły.], When I was a child, I wanted to be a pilot. [Kiedy byłem dzieckiem, chciałem być pilotem.], I was leaving the house when the phone rang. [Wychodziłem z domu, gdy telefon zadzwonił.], It was made in France. [To było wyprodukowane we Francji.].


7. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią:

np.: He says he can't come. [On mówi, że nie może przyjść.], The teacher wants us to learn some words for the next lesson. [Nauczyciel chce, żebyśmy nauczyli się kilku słówek na następną lekcję.].


8. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu, powiązanie informacji:

np.: I don't want to talk to you now because I have a headache. [Nie chcę teraz z tobą rozmawiać, ponieważ boli mnie głowa.], He was very busy, so he couldn't see us. [On był bardzo zajęty, więc nie mógł się z nami spotkać.], If we win the match, we will celebrate. [Jeśli wygramy mecz, będziemy świętować.], I am going to join a computer course to learn new programmes. [Zamierzam zapisać się na kurs komputerowy, żeby nauczyć się nowych programów.], He is very good at Maths, and he is going to study it at university. [On jest bardzo dobry z matematyki i zamierza studiować ją na uniwersytecie.], I like walking, but my friend prefers cycling. [Lubię spacerować, ale mój przyjaciel woli jazdę na rowerze.].

Opinia

1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji:

np.: I think he is very rude. [Sądzę, że on jest bardzo niegrzeczny.], In my opinion, this film is very funny. [Moim zdaniem ten film jest bardzo zabawny.], I think skiing here may be dangerous. [Myślę, że jazda na nartach w tym miejscu może być niebezpieczna.], I think there is a chance that... [Sądzę, że istnieje szansa, żeby...].


2. Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji:

np.: What do you think of our new teacher? [Co sądzisz o swoim nowym nauczycielu?], Do you like my new shoes? [Podobają ci się moje nowe buty?], Did you like the concert? [Podobał ci się koncert?], How was your weekend? [Jak ci minął weekend?], Do you agree with me? [Zgadzasz się ze mną?], And you? [A ty?], What's your opinion? [Jakie jest twoje zdanie?].


3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu:

np.: Good. [Dobrze.], I agree. [Zgadzam się.], OK. [OK.], All right. [W porządku.], No way. [Absolutnie], No chance. [Nie ma takiej możliwości.], That's not a good idea. [To nie jest dobry pomysł.].


4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii:

np.: That's right. [Zgadza się.], I think he is right. [Sądzę, że on ma rację.], Certainly. [Pewnie.], Of course. [Oczywiście], That's not true. [To nie prawda.], That's impossible. [To niemożliwe.], I don't agree with you, sir / madam. [Nie zgadzam się z panem / panią.].


5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia:

np.: This will not be possible, I am afraid. [Obawiam się, że to nie będzie możliwe.], That's true, but it seems to me that... [To prawda, ale wydaje mi się, że...], I don't think you can do it. [Nie sądzę, że możesz to zrobić.].


6. Przekazanie opinii osób trzecich:

np.: My teacher thinks I should work harder. [Mój nauczyciel uważa, że powinienem bardziej się przyłożyć.], In our friend's opinion, our project is not very original. [Zdaniem naszego przyjaciela, nasz projekt nie jest zbyt oryginalny.].

Znajomość przedmiotu i stopień pewności

1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu:

np.: Do you know this man? [Znasz tego człowieka?], What do you know about...? [Co wiesz o...?].


2. Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu:

np.: I know her well. [Znam ją dobrze.], I don't know anything about it. [Nic o tym nie wiem.], I can tell you a lot about... [Mogę ci wiele opowiedzieć o...], I have no idea. [Nie mam zielonego pojęcia.].


3. Wyrażenie:

a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie:
np.: I am sure. [Jestem pewien.], That's true. [To prawda.], Perhaps. [Być może.], I don't think so. [Nie sądzę.], I think you're wrong. [Sądzę, że nie masz racji.], Is that true? [Czy to prawda?], Are you sure? [Jesteś pewien?], Isn't it strange? [Czy to nie dziwne?], Do you think that's possible? [Sądzisz, że to możliwe?];

b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia:
np.: He may come next week. [On może przyjechać w przyszłym tygodniu.], Probably. [Prawdopodobnie.], Perhaps I will go with you. [Być może z tobą pójdę.].

Uczucia, życzenia, preferencje

1. Zapytanie:

a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia:
np.: Do you love him? [Kochasz go?], Do you like ice cream? [Lubisz lody?], Would you like to go for a walk? [Chciałbyś iść na spacer?], Do you want to meet him? [Chcesz się z nim spotkać?], What are your dreams? [Jakie są twoje marzenia?];

b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich:
np.: What's the matter with you? [Co z tobą nie tak?], Are you all right? [Wszystko w porządku?], How are you? [Jak się masz?], Is everything all right? [Wszystko w porządku?], Are you happy? [Jesteś szczęśliwy?], How is your mother? [Jak się miewa twoja mama?].


2. Wyrażenie:

a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień:
np.: I love you. [Kocham cię.], We hate singing. [My nienawidzimy śpiewać.], I want to be alone. [Chcę być sam.], I don't want to go there. [Nie chcę tam iść.], I would like to travel round the world. [Chciałbym podróżować po świecie.];

b) stanu fizycznego i emocjonalnego:
np.: I feel awful. [Czuję się wstrętnie.] I want to go to sleep. [Chcę iść spać.], I am sleepy / tired / hungry. [Jestem śpiący / zmęczony / głodny.], I feel disappointed. [Jestem rozczarowany.], I have toothache. [Boli mnie ząb.].


3. Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę:
np.: Forgive me. [Wybacz mi.], I am very sorry. [Bardzo mi przykro.], I want to say sorry. [Chcę przeprosić.], That's all right. [W porządku.], It doesn't matter. [Nieważne.], Never mind. [Nieważne.].


4. Wyrażenie:

a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia itp.:
np.: Really? [Naprawdę?], Are you serious? [Mówisz poważnie?], You must be joking. [Chyba żartujesz.], That's great. [To świetnie.], Wonderful. [Wspaniale.], What a pity! [Jaka szkoda!], I am really sorry. [Bardzo mi przykro.], I can't believe that. [Nie mogę w to uwierzyć.], I am sorry to hear that. [Przykro mi to słyszeć.], I feel worried about her. [Martwię się o nią.];

b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia:
np.: I am not interested. [Nie jestem zainteresowany.], That's not my problem. [To nie mój problem.], I don't care. [Nie obchodzi mnie to.], I am bored. [Jestem znudzony.].


5. Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie:

np.: Cheer up. [Głowa do góry.], That's not the end of the world. [To nie koniec świata.], Don't worry. [Nie martw się.], Don't get angry. [Nie denerwuj się.], Take it easy. [Spokojnie.], Calm down. [Uspokój się.].

Obowiązek, przyzwolenie, sugestia, prośba, rozkaz

1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś, prośba o przyzwolenie:

np.: Do I have to do all these exercises? [Czy muszę robić wszystkie te ćwiczenia?], Can I ask about something, sir? [Czy mogę o coś zapytać, proszę pana?], May I go out? [Czy mogę wyjść?], Will you lend me your bike? [Pożyczysz mi swój rower?], Let me go out, please. [Pozwól mi wyjść, proszę.].


2. Zezwolenie i negacja przyzwolenia:

np.: Yes, of course. [Tak, oczywiście.], Please, do. [Proszę.], You are welcome. [Proszę bardzo.], Do what you want. [Rób, co chcesz.], It's out of the question. [Nie ma mowy.], No way. [Absolutnie nie.], You mustn't come so late. [Nie wolno ci przychodzić tak późno.].


3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem:

np.: You can go to the cinema, but you must do your homework first. [Możesz iść do kina, ale najpierw musisz odrobić swoje zadanie domowe.].


4. Propozycja, sugestia:

np.: Let's go for a walk. [Przejdźmy się.], Would you like some tea? [Chciałbyś herbaty?], Help yourself. [Częstuj się.], Why don't you do it now? [Dlaczego nie zrobisz tego teraz?], Shall we meet tonight? [Czy możemy się spotkać dziś wieczorem?], How about taking a taxi? [A co powiesz na wzięcie taksówki?].


5. Akceptacja i odrzucenie:

np.: Yes, please. [Tak, poproszę.], With pleasure. [Z przyjemnością.], Why not? [Czemu nie?], No, thank you. [Nie, dziękuję.], All right, but not at the moment. [W porządku, ale nie w tej chwili.], I am sorry, but... [Przepraszam, ale...], Are you crazy? [Zwariowałeś?].


6. Prośba o zrobienie czegoś, polecenie, rada, zakaz, instrukcja, oficjalny komunikat:

np.: Do it for me, please. [Proszę, zrób to dla mnie.], Can you give me a towel? [Możesz dać mi ręcznik?], Take a seat. [Usiądź.], Phone him as soon as possible. [Zadzwoń do niego tak szybko, jak to możliwe.], My advice is - think about it. [Moja rada jest taka: przemyśl to.], You should be more careful. [Powinieneś być ostrożniejszy.], You shouldn't go there because it's too dangerous. [Nie powinieneś tam iść, ponieważ to zbyt niebezpieczne.], If I were you, I'd see the dentist. [Na twoim miejscu poszedłbym do dentysty], Don't open the window or you will catch a cold. [Nie otwieraj okna, bo się przeziębisz.], It's not a good idea to eat so much fast food; it's bad for your health. [To niezbyt dobry pomysł, żeby jeść tyle jedzenia z barów szybkiej obsługi; to złe dla twojego zdrowia.], You mustn't come late. [Nie wolno ci późno wracać.], Shake before use. [Przed użyciem wstrząsnąć.], Please insert your card and enter your PIN. [Proszę włożyć kartę i wpisać kod PIN.], Please, leave your message after the tone. [Proszę zostawić wiadomość po sygnale.], Fasten your seat belts. [Zapnij pasy bezpieczeństwa.].


7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia:

np.: Tell her I've got some good news. [Powiedz jej, że mam dobre wiadomości.], Ask her to be back as soon as possible. [Poproś ją, żeby wróciła tak szybko, jak to możliwe.], Can you take the message, please? [Możesz odebrać wiadomość?].


8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc, przyjęcie jej i odrzucenie:

np.: Can I help you? [Czy mogę pomóc?], How can I help you? [W czym mogę pomóc?], Do you need some help? [Potrzebujesz pomocy?], Help me to open this box. [Pomóż mi otworzyć to pudełko], Could you help me? [Mógłbyś mi pomóc?], Thank you very much. [Dziękuję bardzo.], No, thanks. [Nie, dzięki.], I can do it myself. [Mogę to zrobić samodzielnie.], I'll manage. [Poradzę sobie.].

Zachowania społeczne, interakcja

1. Sposoby zwracania się do rozmówcy:

np.: Listen. [Słuchaj.], How can I help you? [W czym mogę pomóc?], Excuse me, (Sir / Madam)... [Przepraszam (pana / panią)...], Here you are. [Proszę bardzo.].


2. Powitanie i pożegnanie, życzenia przy pożegnaniu:

np.: Hi, how are you? [Cześć, jak się masz?], Good morning. [Dzień dobry.], Good bye. [Do widzenia.], See you later. [Do zobaczenia później.], Good luck! [Powodzenia!], Have a good time. [Baw się dobrze.], Take care. [Dbaj o siebie.].


3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, formy zwracania się do kogoś:

np.: My name is Piotr. [Nazywam się Piotr.], This is my best friend, Mary. [To jest moja najlepsza przyjaciółka, Maria.], How do you do? [Jak się masz?], Nice to meet you. [Miło mi cię poznać.], Pleased to meet you. [Miło cię poznać.], Let me introduce my sister. [Pozwól, że przedstawię moją siostrę.], Please, meet my parents. [Poznaj moich rodziców.], Call me Jack. [Mój mi Jacek.].


4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie:

np.: Thanks (a lot). [Dzięki (bardzo).], Thank you very much. [Dziękuję bardzo.], Not at all. [Nie ma za co.], You're welcome. [Polecam się na przyszłość.], It was a pleasure. [To była przyjemność.], That's very kind of you. [To bardzo miłe z twojej strony.].


5. Złożenie gratulacji i życzeń:

np.: Congratulations. [Gratulacje.], All the best. [Wszystkiego najlepszego.], Merry Christmas and a happy New Year. [Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.], Happy Easter. [Wesołych Świąt Wielkanocnych.], Happy birthday. [Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.].


6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp.:

np.: I don't understand. [Nie rozumiem.], What did you say? [Co powiedziałeś?], Can you repeat, please? [Możesz powtórzyć?], Say it again. [Powiedz to jeszcze raz.], I am sorry, but I didn't understand. [Przepraszam, ale nie zrozumiałem.], What do you mean? [Co masz na myśli?], Could you speak more slowly? [Mógłbyś mówić trochę wolniej?], Speak up, please. [Proszę, mów głośniej.].


7. Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.):

np.: Can you spell your name? [Możesz przeliterować swoje nazwisko?], How do you spell "sandwich"? [Jak przeliterować słowo "sandwich"?].


8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie:

np.: What's the Polish for "dictionary"? [Jaki jest polski odpowiednik dla słowa "dictionary"?], How do you say "dworzec" in English? [Jak powiedzieć "dworzec" po angielsku?], What does "hole" mean? [Co oznacza słowo "hole"?].


Przyglądając się powyższym zwrotom można zauważyć, iż egzamin gimnazjalny z języka angielskiego sprawdza m.in. znajomość następujących konstrukcji gramatycznych lub ich elementów:

Powyższe zestawienie opracowane zostało z wykorzystaniem Informatora o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009, opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, Warszawa 2007, s. 9-14. Kompletny Informator oraz inne wiadomości na temat egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl.
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl