Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasy gramatyczne  >>  The Past Continuous Tense

The Past Continuous Tense (czas przeszły ciągły)


Konstrukcja

Zdania twierdzące:

podmiot + orzeczenie (was / were + bezokolicznik z końcówką -ing) + reszta zdania


Przykłady:

I was going to school.
Szedłem do szkoły.

You were playing the piano and she was listening to.
Ty grałeś na pianinie a ona słuchała.

He was swimming than.
On wtedy pływał.

It was raining.
Padał deszcz.

We were learning English.
My uczyliśmy się języka angielskiego.

They were speaking German.
Oni mówili po niemiecku.

My dog was barking whole night.
Mój pies szczekał całą noc.

These sportsmen were taking a shower.
Ci sportowcy brali prysznic.


UWAGA!

W czasie Past Continuous czasownik be (was, were) NIGDY nie ma znaczenia "być" i występuje jedynie w charakterze operatora (nieprzetłumaczalnej cząstki, która jest informacją gramatyczną o zastosowanym czasie).

Czasownik be w znaczeniu "być" w przeszłości ("ja byłem", "ty byłeś" itd.) występuje TYLKO w czasie Past Simple.

Zasady dodawania końcówki -ing:

Jeżeli czasownik kończy się na pojedynczą samogłoskę -e, to dodając do niego końcówkę -ing, -e należy usunąć:

move - I was moving (ruszać się - ja się ruszałem),
type - she was typing (pisać na maszynie - ona pisała na maszynie),
leave - we were leaving (wychodzić - my wychodziliśmy),
ALE:
see - I was seeing (spotykać się - ja się spotykałem).

Jeżeli czasownik składa się z jednej sylaby, a trzy jego ostatnie (czasem jedyne) litery to: spółgłoska + samogłoska + spółgłoska (za wyjątkiem -w), wówczas przed dodaniem końcówki -ing należy podwoić ostatnią literę czasownika:

swim - he was swimming (pływać - on pływał),
run - they were running (biegać - oni biegali),
ALE:
blow - the wind was blowing (wiać - wiatr wiał).

W pozostałych sytuacjach końcówkę -ing dodajemy do podstawowej formy czasownika.

Zdania pytające:

was / were + podmiot + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykłady:

Was I going to school?
Czy szedłem do szkoły?

Were you playing the piano and was she listening to?
Czy ty grałeś na pianinie i czy ona słuchała?

Was he swimming then?
Czy on wtedy pływał?

Was it raining?
Czy padał deszcz?

Were we learning English?
Czy my uczyliśmy się języka angielskiego?

Were they speaking German?
Czy oni mówili po niemiecku?

Was my dog barking whole night?
Czy mój pies szczekał całą noc?

Were these sportsmen taking a shower?
Czy ci sportowcy brali prysznic?

Zdania pytające z zaimkiem pytającym:

Jeżeli chcemy zadać pytanie, rozpoczynające się od innego słowa niż "czy", zdanie ma postać:

zaimek pytający + was / were + podmiot + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykładowe zaimki pytające:

what - co, jaki, jaka, jakie
who - kto
when - kiedy
where - gdzie
which - który
why - czemu, dlaczego
whose - czyj, czyja, czyje
how much - ile (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
how many - ile (pytanie o rzeczy policzalne)
how long - jak długo
which way - którędy


Przykłady:

Which way were you going to work?
Którędy chodziłeś do pracy?

Why was she typing so slowly?
Dlaczego ona tak wolno pisała na maszynie?

What were they doing than?
Co oni wtedy robili?

When was he coming home?
Kiedy on wracał do domu?

Zdania przeczące:

podmiot + was / were + not + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykłady:

I was not going to school.
Nie szedłem do szkoły.

You were not playing the piano and she was not listening to.
Ty nie grałeś na pianinie a ona nie słuchała.

He was not swimming than.
On wtedy nie pływał.

It was not raining.
Deszcz nie padał.

We were not learning English.
My nie uczyliśmy się języka angielskiego.

They were not speaking German.
Oni nie mówili po niemiecku.

My dog was not barking whole night.
Mój pies nie szczekał całą noc.

These sportsmen were not taking a shower.
Ci sportowcy nie brali prysznica.


Osobę i odmieniony czasownik be: was, were + not można skracać do następujących form:

I was not - I wasn't
you were not - you weren't
he was not - he wasn't
she was not - she wasn't
it was not - it wasn't
we were not - we weren't
you were not - you weren't
they were not - they weren't

Krótkie odpowiedzi:

Krótkich odpowiedzi (typu "tak" / "nie") udzielamy za pomocą operatorów was / were lub wasn't / weren't.

Przykłady:

Were you playing the piano? ~ Yes, I was. / ~ No, I wasn't.
Czy ty grałeś na pianinie? ~ Tak. / ~ Nie.

Was he going to dentist? ~ Yes, he was. / No, he wasn't.
Czy on szedł do dentysty? ~ Tak. / ~ Nie.

Were they speaking German? ~ Yes, they were. / ~ No, they weren't.
Czy oni mówili po niemiecku? ~ Tak. / ~ Nie.

Zastosowanie

Czas Past Continuous jest odpowiednikiem polskiego czasu przeszłego dla czasowników NIEDOKONANYCH. Dlatego też tłumacząc go na język rodzimy, używamy orzeczeń niedokonanych (np.: I was doing - robiłem, I was cooking - gotowałem, I was writing - pisałem) w przeciwieństwie do nieużywanych form dokonanych ("zrobiłem", "ugotowałem", "napisałem"), charakterystycznych dla czasu Past Simple.

The Past Continuous Tense jest używany do mówienia o czynnościach:

 • dziejących się w przeszłości i nieposiadających związku z teraźniejszością (tylko dla czasowników niedokonanych), np. I was eating my dinner then. Jadłem wtedy obiad. [Czynność działa się w przeszłości i zakładamy, że nie ma związku z teraźniejszą (brak teraźniejszych konsekwencji). Ponadto "jadłem", w przeciwieństwie do "zjadłem", jest czasownikiem niedokonanym.];
 • mających charakter tymczasowy w przeszłości, kiedy bardziej interesuje nas czas poświęcony wykonaniu jakiejś czynności niż jej ostateczny efekt, np. I was reading the book whole day. Czytałem tę książkę cały dzień. [Nie jest wiadome, czy ostatecznie książka została przeczytana, zatem pokazanie efektu w postaci ukończenia czytania nie jest istotne. Ważna jest informacja, że czynność zajęła określoną ilość czasu - w tym wypadku: cały dzień.];
 • którym towarzyszy podanie dokładnego czasu odbywania się w przeszłości, np. Yesterday at 6 o’clock I was reading a book. Wczoraj o szóstej czytałem książkę. [Jest wiadome, co się dokładnie działo (jaka czynność była akurat wykonywana) w określonym momencie w przeszłości.].

Dodatkowe użycie czasu Past Continuous:

 • mówienie o kilku czynnościach, które odbywały się równocześnie w tym samym czasie, np. The sun was shining, the birds were singing and people were going to work. Słońce świeciło, ptaki śpiewały, a ludzie szli do pracy. [Wszystkie czynności zajmowały jakiś dłuższy wycinek czasu w przeszłości i działy się dokładnie w tym samym momencie.];
 • mówienie o czynności, która trwała w przeszłości przez dłuższy czas i została przerwana przez inną czynność, przy czym czynność przerywająca jest krótsza, dokonana i w związku z tym - zapisywana w czasie Past Simple, np. I was reading a book when suddenly the phone rang. Czytałem książkę, kiedy nagle zadzwonił telefon. [Przez jakiś czas trwała czynność dłuższa, zapisywana przy użyciu czasownika niedokonanego - Past Continuous: "czytałem" (nie: "przeczytałem"), która została przerwana przez czynność krótką, zapisywaną przy pomocy czasownika dokonanego - Past Simple: "zadzwonił" (nie: dzwonił).];
 • mówienie o sytuacji przeszłej, która na przestrzeni czasu stawała się coraz bardziej intensywna, np. It was getting dark. Ściemniało się. [Robiło się coraz ciemniej, zatem ciemność stawała się coraz bardziej intensywna i zmiany były dostrzegalne.];
 • wyrażanie zniecierpliwienia w stosunku do sytuacji przeszłej, nagminnie powtarzającej się i denerwującej, np. She was always borrowing money from me! Ona zawsze pożyczała ode mnie pieniądze! [Mimo iż czynność powtarzała się, a w zdaniu występuje przysłówek częstotliwości always, sugerujący konieczność użycia czasu Present Simple, wypowiedzenie zdania w czasie Past Continuous obdarza je ładunkiem emocjonalnym i informuje dodatkowo o zniecierpliwieniu, podenerwowaniu nadawcy istniejącym w przeszłości stanem rzeczy. Zdanie mówi zatem: ona zawsze pożyczała ode mnie pieniądze i bardzo tego nie lubiłem.].

Określenia czasu charakterystyczne dla Past Continuous Tense:

Pokazanie długości czynności:
 • from... to... (od... do...),
 • whole day yesterday (cały wczorajszy dzień),
 • whole morning / afternoon / day / night / week / month / year (cały ranek / całe popołudnie / cały dzień / całą noc / cały tydzień / miesiąc / rok).
Pokazanie konkretnego momentu, w którym czynność się odbywała:
 • at... a.m. (o... rano),
 • at... o’clock (o... godzinie),
 • at... p.m. (o... popołudniu),
 • a week / month / year ago (tydzień / miesiąc / rok temu),
 • before (przedtem, wcześniej),
 • in the past (w przeszłości),
 • last week / month / year (w zeszłym tygodniu / miesiącu / roku),
 • than (wtedy),
 • the day before yesterday (przedwczoraj),
 • yesterday (wczoraj).
Pokazanie, że kilka czynności trwało równolegle:
 • and (i / a),
 • as (podczas gdy / kiedy),
 • whereas (natomiast),
 • while (podczas gdy / gdy / kiedy),
 • whilst (podczas gdy).
Pokazanie, że czynność dłuższa została przerwana przez krótszą:
 • when (kiedy).
Wyrażanie zniecierpliwienia:
 • always (zawsze),
 • constantly (stale),
 • continually (ciągle).
Miejsce określeń czasu w zdaniu:
 • w przypadku ukazywania długości czynności lub konkretnego momentu, w którym się ona odbywała, określenia czasu umieszczamy na końcu zdania, np. I was playing tennis from 7 p.m. to 8 p.m. Grałem w tenisa od siódmej do ósmej popołudniu., rzadziej na początku zdania: Yesterday I was playing tennis. Wczoraj grałem w tenisa.;
 • w przypadku zdań złożonych (a więc ukazywania większej liczby czynności odbywających się w tym samym czasie lub pokazania, że czynność dłuższa została przerwana przez czynność krótszą), określenia czasu umieszczamy w środku zdania złożonego jako łączniki zdań pojedynczych (składowych), np. I was reading a book when suddenly the phone rang. Czytałem książkę, kiedy nagle zadzwonił telefon.; She was cooking dinner while her brother was watching TV. Ona gotowała obiad, podczas gdy jej brat oglądał telewizję.;
 • w przypadku wyrażania zniecierpliwienia, określenia czasu umieszczamy pomiędzy czasownikiem be (was / were) a czasownikiem z końcówką -ing, np. She was always borrowing money from me! Ona zawsze pożyczała ode mnie pieniądze!.

Czasowniki nieużywane w czasie Past Continuous:

W języku angielskim istnieje grupa czasowników, których nie wolno stosować w czasie Past Continuous, mimo iż z logicznego punktu widzenia należałoby ten czas wybrać, i których - w związku z tym - należy używać w czasie Past Simple.

Czasowniki te podzielić można na następujące grupy:
 • czynności zmysłów: hear (słyszeć), see (widzieć, rozumieć), smell (czuć zapach, pachnieć), taste (smakować, mieć smak);
 • emocje, uczucia i nastawienie psychiczne: admire (podziwiać, uwielbiać), dislike (nie lubić), fear (odczuwać strach, bać się), feel (czuć), hate (nienawidzić), like (lubić), love (kochać), prefer (preferować, woleć);
 • czynności, procesy i stany umysłowe: believe (wierzyć), depend (zależeć, być uwarunkowanym), expect (oczekiwać, spodziewać się, przypuszczać, sądzić), forget (zapominać), hope (mieć nadzieję), imagine (wyobrażać sobie), know (wiedzieć, znać), mean (mieć na myśli, znaczyć), notice (zauważać), realise (uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę), recognise (rozpoznawać), regret (żałować), remember (pamiętać), seem (wydawać się), suppose (przypuszczać), think (sądzić, uważać), understand (rozumieć);
 • czynności i stany związane z posiadaniem: belong (należeć), cost (kosztować), have (posiadać), own (posiadać), need (potrzebować), possess (posiadać), want (chcieć), wish (życzyć sobie lub komuś);
 • inne: agree (zgadzać się), concern (martwić, niepokoić, dotyczyć), consist of (składać się z), contain (zawierać, mieścić w sobie), owe (zawdzięczać), signify (oznaczać, mieć znaczenie), sound (sprawiać wrażenie, brzmieć).

Zdarzają się sytuacje, gdy niektóre z przytoczonych czasowników mimo wszystko pojawiają się w czasie Past Continuous. Należy jednak pamiętać, że przybierają one wówczas inne od wskazanego powyżej znaczenie, np.:

I saw. Widziałem. / Zobaczyłem. / Zrozumiałem.
I was seeing. Spotykałem się.

I smelt. Poczułem (nieumyślnie) zapach. / Wyczułem zapach.
The cake smelt. Ciasto zapachniało.
I was smelling. Wąchałem (celowo).

The cake tasted great. Ciasto smakowało świetnie.
I was tasting the cake. Ja kosztowałem (próbowałem na smak) ciasta.

I admired you. Podziwiałem cię. / Doceniałem cię.
I was admiring the picture. Oglądałem obraz, podziwiając go (zachwycając się nim).

I loved you. Kochałem cię.
I was loving you. Uwielbiałem cię.

I expected some guests. Spodziewałem się gości.
I was expecting (a baby). Spodziewałam się dziecka. / Byłam w ciąży.

I thought so. Tak pomyślałem. / Tak uważałem. / Tak sądziłem.
I was thinking about you. Myślałem (rozmyślałem) o tobie.

I understood. Zrozumiałem.
I was understanding. Byłem wyrozumiały.

I had a car. Miałem (posiadałem) samochód.
I was having a tea. Piłem herbatę.
I was having a breakfast. Jadłem śniadanie.
I was having a shower. Brałem prysznic.
I was having a bath. Kąpałem się. / Brałem kąpiel.
I was having a good time. Dobrze się bawiłem. / Miło spędzałem czas.

Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl