Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Polityka prywatności

I. DEFINICJE

 • Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Administrator - Grzegorz Mankiewicz z siedzibą pod adresem: ul. bp. Władysława Bandurskiego 72, 05-120 Legionowo, NIP: 6412388293, REGON: 360635886, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Strona Internetowa – strona internetowa będąca dostępna pod adresem https://www.pro-angielski.pl.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych jest oczywistym priorytetem. Dane Osobowe osób odwiedzających Stronę Internetową są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator zapewnia, że Państwa dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

III. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator może przetwarzać następujące dane:
 • adres IP,
 • inne dane związane z aktywnością na Stronie Internetowej (np. informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, datę i czas aktywności, informacje o urządzeniu, systemie operacyjnym, przeglądarce użytkownika).

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora podyktowany jest działaniem użytkownika na Stronie Internetowej. Administrator zbiera dane, które są niezbędne do świadczenia poszczególnych usług. W szczególności należy wyróżnić poniższe cele:
 • świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych na Stronie Internetowej,
 • ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi,
 • realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
 • prowadzenie statystyk, analizy odwiedzin.

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe użytkowników, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dotyczy to w szczególności wyświetlania na Stronie Internetowej reklam w ramach sieci reklamowej Google AdSense, ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, prowadzenia statystyki i analizy odwiedzin Strony Internetowej.
Administrator może przetwarzać Dane Osobowe użytkowników, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Administrator przekazuje dane jedynie tym podmiotom, które są niezbędne do świadczenia poszczególnych usług. W szczególności należy wyróżnić:
 • dostawcę usług hostingu (na podstawie umowy powierzenia).
Administrator na Stronie Internetowej wyświetla reklamy pochodzące z sieci reklamowej Google AdSense, należącej do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.). W tym przypadku Administrator może przekazać adres IP użytkownika firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Ze względu na specyfikę działania rozproszonego systemu obsługi, dane mogą również być przetwarzane z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej Quality Unit LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Twoje dane (adres IP) będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską (dające gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych użytkowników w krajach trzecich - program Privacy Shield).

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Dane Osobowe będą przetwarzane również wówczas, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (do momentu ich przedawnienia, na podstawie określonych przepisów prawa).

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do Danych Osobowych (np. informacji o przetwarzaniu, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym terminie ich usunięcia),
 • sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 • przenoszenia Danych Osobowych,
 • wycofania zgody (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę).

IX. PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH I EWENTUALNE KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA

Podanie Danych Osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak bez podstawowych informacji, takich jak adres IP, niemożliwe jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych na Stronie Internetowej (ze względów technicznych). Administrator nie wykorzystuje zebranych informacji w celu identyfikacji użytkowników. W każdym razie Administrator nie stosuje profilowania danych, a wyświetlane reklamy nie są spersonalizowane.

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są przez niego przetwarzane w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

XI. KONTAKT

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem:
 • korespondencyjnie pod adresem: ul. bp. Władysława Bandurskiego 72, 05-120 Legionowo,
 • pod adresem poczty elektronicznej: .

Polityka cookies

I. Czym są pliki „cookies”?

„Cookie” jest słowem anglojęzycznym, w Polsce możemy spotkać się z jego tłumaczeniem oznaczającym „ciasteczko”. W języku angielskim „cookies” to liczba mnoga, zatem polskim odpowiednikiem będzie słowo „ciasteczka”. Pliki „cookies” przechowują dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które umieszczone są w urządzeniach końcowych użytkowników. Zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej.

II. Rodzaje wykorzystywanych „cookies”

Zewnętrzne cookies ("third party cookies") to pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki urządzenia użytkownika przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez oprogramowanie (stronę internetową) właściciela witryny. Administrator wyświetla reklamy pochodzące z sieci reklamowej Google AdSense, należącej do Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.). Korzystają one z plików cookies, ale nie używają ich do personalizacji reklam. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Google znajduje się w polityce prywatności Google pod adresem strony https://policies.google.com/privacy. Stałe, trwałe cookies („persistent cookies”) to pliki przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez czas ustawiony w parametrach danego „cookie” lub do momentu ich usunięcia (skasowania) przez samego użytkownika; zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powodują skasowania tego typu plików.

III. W jakim celu wykorzystujemy „cookies”?

Stałe, trwałe pliki cookies wykorzystywane są w celu informowania użytkowników (w postaci banneru) o wykorzystywaniu plików cookies. Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu wyświetlania reklam z sieci reklamowej Google Adsense.

IV. Zarządzanie, usuwanie plików „cookies”

Użytkownik sam decyduje o sposobie zapisywania, przechowywania i usuwania „cookies” w pamięci podręcznej przeglądarki urządzenia, poprzez odpowiednią konfigurację swojego oprogramowania. W szczególności użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub skonfigurować wyświetlanie powiadomień o każdorazowym zamieszczeniu pliku tego typu w pamięci urządzenia. Użytkownik może usuwać wspomniane pliki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi „cookies” powinny być dostępne w ustawieniach danej przeglądarki użytkownika.
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl