Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Czasy gramatyczne  >>  The Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense
(czas teraźniejszy ciągły)


Konstrukcja

Zdania twierdzące:

podmiot + orzeczenie (am / is / are + bezokolicznik z końcówką -ing) + reszta zdania


Przykłady:

I am going to school now.
Idę teraz do szkoły.

You are playing the piano and she is listening to.
Ty grasz na pianinie a ona słucha.

He is swimming at this moment.
On w tej chwili pływa.

It is raining.
Pada deszcz.

We are learning English.
My uczymy się języka angielskiego.

They are speaking German at the moment.
Oni mówią po niemiecku w tej chwili.

My dog is barking now.
Mój pies teraz szczeka.

These sportsmen are taking a shower now.
Ci sportowcy biorą w tej chwili prysznic.

Osobę i odmieniony czasownik be: am, is, are można skracać do następujących form:

I am - I'm
you are - you're
he is - he's
she is - she's
it is - it's
we are - we're
you are - you're
they are - they're

UWAGA!
W czasie Present Continuous czasownik be NIGDY nie ma znaczenia "być" i występuje jedynie w charakterze operatora (nieprzetłumaczalnej cząstki, która jest informacją gramatyczną o zastosowanym czasie).

Czasownik be w znaczeniu "być" ("ja jestem", "ty jesteś" itd.) występuje TYLKO w czasie Present Simple.

Zasady dodawania końcówki -ing:

Jeżeli czasownik kończy się na pojedynczą samogłoskę -e, to dodając do niego końcówkę -ing, -e należy usunąć:

move - I'm moving (ruszać się - ja się ruszam),
type - she's typing (pisać na maszynie - ona pisze na maszynie),
leave - we're leaving (wychodzić - my wychodzimy),
ALE:
see - I am seeing (spotykać się - ja się spotykam).

Jeżeli czasownik składa się z jednej sylaby, a trzy jego ostatnie (czasem jedyne) litery to: spółgłoska + samogłoska + spółgłoska (za wyjątkiem -w), wówczas przed dodaniem końcówki -ing należy podwoić ostatnią literę czasownika:

swim - he's swimming (pływać - on pływa),
run - they're running (biec - oni biegną),
ALE:
blow - the wind is blowing (wiać - wiatr wieje).

W pozostałych sytuacjach końcówkę -ing dodajemy do podstawowej formy czasownika.

Zdania pytające:

am / is / are + podmiot + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykłady:

Am I going to school now?
Czy idę teraz do szkoły?

Are you playing the piano and is she listening to?
Czy ty grasz na pianinie i czy ona słucha?

Is he swimming at this moment?
Czy on w tej chwili pływa?

Is it raining?
Czy pada deszcz?

Are we learning English?
Czy my uczymy się języka angielskiego?

Are they speaking German at the moment?
Czy oni mówią w tej chwili po niemiecku?

Is my dog barking now?
Czy mój pies teraz szczeka?

Are these sportsmen taking a shower now?
Czy ci sportowcy biorą w tej chwili prysznic?

Zdania pytające z zaimkiem pytającym:

Jeżeli chcemy zadać pytanie, rozpoczynające się od innego słowa niż "czy", zdanie ma postać:

zaimek pytający + am / is / are + podmiot + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykładowe zaimki pytające:

what - co, jaki, jaka, jakie
who - kto
when - kiedy
where - gdzie
which - który
why - czemu, dlaczego
whose - czyj, czyja, czyje
how much - ile (pytanie o rzeczy niepoliczalne i pieniądze)
how many - ile (pytanie o rzeczy policzalne)
how long - jak długo
which way - którędy


Przykłady:

Which way are you going to work now?
Którędy chodzisz teraz do pracy?

Why is she typing so slowly?
Dlaczego ona tak wolno pisze na maszynie?

What are they doing now?
Co oni teraz robią?

When is he coming home?
Kiedy on wraca do domu?

Zdania przeczące:

podmiot + am / is / are + not + bezokolicznik z końcówką -ing + reszta zdania


Przykłady:

I am not going to school now.
Nie idę teraz do szkoły.

You are not playing the piano and she is not listening to.
Ty nie grasz na pianinie a ona nie słucha.

He is not swimming at this moment.
On w tej chwili nie pływa.

It is not raining.
Deszcz nie pada.

We are not learning English.
My nie uczymy się języka angielskiego.

They are not speaking German at the moment.
Oni nie mówią w tej chwili po niemiecku.

My dog is not barking now.
Mój pies teraz nie szczeka.

These sportsmen are not taking a shower now.
Ci sportowcy nie biorą w tej chwili prysznica.

Osobę i odmieniony czasownik be: am, is, are + not można skracać do następujących form:

I am not - I'm not
you are not - you aren't
he is not - he isn't
she is not - she isn't
it is not - it isn't
we are not - we aren't
you are not - you aren't
they are not - they aren't


Krótkie odpowiedzi:

Krótkich odpowiedzi (typu "tak" / "nie") udzielamy za pomocą operatorów am / is / are lub am not / isn't / aren't.


Przykłady:

Are you playing the piano now? ~ Yes, I am. / ~ No, I am not.
Czy ty teraz grasz na pianinie? ~ Tak. / ~ Nie.

Is he going to dentist now? ~ Yes, he is. / No, he isn't.
Czy on idzie teraz do dentysty? ~ Tak. / ~ Nie.

Are they speaking German at this moment? ~ Yes, they are. / ~ No, they aren't.
Czy oni mówią w tej chwili po niemiecku? ~ Tak. / ~ Nie.


Zastosowanie

Czas teraźniejszy ciągły wykorzystujemy, tworząc zdania związane z teraźniejszością i przyszłością.

The Present Continuous Tense jest używany do mówienia o czynnościach:

 • dziejących się w chwili wypowiadania zdania, np. I am listening to the music now. Słucham teraz muzyki. [W chwili, kiedy wypowiadam zdanie, faktycznie słucham muzyki.];
 • mających charakter tymczasowy - rozpoczynających się do kilku miesięcy przed wypowiedzeniem zdania i kończących się do kilku miesięcy po jego wypowiedzeniu, np. I'm reading a play by Shakespeare now. Czytam teraz sztukę Szekspira. [Nie czytam dokładnie w chwili wypowiadania zdania, ale kilka tygodni / miesięcy wcześniej rozpocząłem czytanie i zapewne za kilka tygodni / miesięcy skończę.].

Dodatkowe użycie czasu Present Continuous:

 • mówienie o planach na przyszłość, wyrażanie planowanego zamiaru, np. I'm going to the cinema tonight. Dziś wieczorem idę do kina. [Wyjście do kina jest zaplanowane i pewne w stu procentach, jestem do niego przygotowany, prawdopodobnie kupiłem bilet itd.];
 • mówienie o sytuacji obecnie zmieniającej się, np. It's getting dark. Ściemnia się. [W chwili wypowiadania zdania robi się coraz ciemniej i zmiany są dostrzegalne.];
 • wyrażanie zniecierpliwienia w stosunku do sytuacji nagminnie powtarzającej się i denerwującej, np. She is always borrowing money from me! Ona zawsze pożycza ode mnie pieniądze! [Mimo iż czynność powtarza się, a w zdaniu występuje przysłówek częstotliwości always, sugerujący konieczność użycia czasu Present Simple, wypowiedzenie zdania w czasie Present Continuous obdarza je ładunkiem emocjonalnym i informuje dodatkowo o zniecierpliwieniu, podenerwowaniu nadawcy istniejącym stanem rzeczy. Zdanie mówi zatem: ona zawsze pożycza ode mnie pieniądze i bardzo tego nie lubię.];
 • w narracji, podczas opowiadania dowcipów i w trakcie relacji sportowych, zamiast czasu Past Continuous (do mówienia o czynnościach dłuższych), aby ubarwić opowiadanie (mimo iż czynności miały miejsce w przeszłości), np. I'm sitting, he's standing and looking at me and suddenly... Ja siedzę, on stoi i patrzy na mnie i nagle... [W rzeczywistości czynności się już wydarzyły - siedziałem, a ktoś inny stał i patrzył na mnie w przeszłości.].

Określenia czasu charakterystyczne dla Present Continuous Tense:

Sytuacje obecne:
 • at present (obecnie),
 • at the moment (w tej chwili),
 • at this moment (w tym momencie),
 • now (teraz).
Plany na przyszłość:
 • today (dzisiaj),
 • tomorrow (jutro),
 • tonight (dziś wieczorem).
Wyrażanie zniecierpliwienia:
 • always (zawsze),
 • constantly (stale),
 • continually (ciągle).
Miejsce określeń czasu w zdaniu:
 • w przypadku mówienia o sytuacjach obecnych oraz planach na przyszłość, określenia czasu umieszczamy na końcu zdania, np. I am playing tennis now. Gram teraz w tenisa., rzadziej na początku zdania: Now I am playing tennis. Teraz gram w tenisa.;
 • w przypadku wyrażania zniecierpliwienia, określenia czasu umieszczamy pomiędzy czasownikiem be (am / is / are) a czasownikiem z końcówką -ing, np. She is always borrowing money from me! Ona zawsze pożycza ode mnie pieniądze!.

Czasowniki nieużywane w czasie Present Continuous:

W języku angielskim istnieje grupa czasowników, których nie wolno stosować w czasie Present Continuous, mimo iż z logicznego punktu widzenia należałoby ten czas wybrać, i których - w związku z tym - należy używać w czasie Present Simple. Czasowniki te podzielić można na następujące grupy:
 • czynności zmysłów: hear (słyszeć), see (widzieć, rozumieć), smell (czuć zapach, pachnieć), taste (smakować, mieć smak);
 • emocje, uczucia i nastawienie psychiczne: admire (podziwiać, uwielbiać), dislike (nie lubić), fear (odczuwać strach, bać się), feel (czuć), hate (nienawidzić), like (lubić), love (kochać), prefer (preferować, woleć);
 • czynności, procesy i stany umysłowe: believe (wierzyć), depend (zależeć, być uwarunkowanym), expect (oczekiwać, spodziewać się, przypuszczać, sądzić), forget (zapominać), hope (mieć nadzieję), imagine (wyobrażać sobie), know (wiedzieć, znać), mean (mieć na myśli, znaczyć), notice (zauważać), realise (uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę), recognise (rozpoznawać), regret (żałować), remember (pamiętać), seem (wydawać się), suppose (przypuszczać), think (sądzić, uważać), understand (rozumieć);
 • czynności związane z posiadaniem: belong (należeć), cost (kosztować), have (posiadać), own (posiadać), need (potrzebować), possess (posiadać), want (chcieć), wish (życzyć sobie lub komuś);
 • inne: agree (zgadzać się), concern (martwić, niepokoić, dotyczyć), consist of (składać się z), contain (zawierać, mieścić w sobie), owe (zawdzięczać), signify (oznaczać, mieć znaczenie), sound (sprawiać wrażenie, brzmieć).
Zdarzają się sytuacje, gdy niektóre z przytoczonych czasowników mimo wszystko pojawiają się w czasie Present Continuous. Należy jednak pamiętać, że przybierają one wówczas inne od wskazanego powyżej znaczenie, np.:

I see. Widzę. / Rozumiem.
I'm seeing. Spotykam się.

I smell. Czuję (nieumyślnie) zapach. / Wyczuwam zapach.
The cake smells. Ciasto pachnie.
I'm smelling. Wącham (celowo).

The cake tastes great. Ciasto świetnie smakuje.
I'm tasting the cake. Ja kosztuję (próbuję na smak) ciasta.

I admire you. Podziwiam cię. / Doceniam cię.
I'm admiring the picture. Oglądam obraz, podziwiając go (zachwycając się nim).

I love you. Kocham cię.
I'm loving you. Uwielbiam cię.

I expect some guests. Spodziewam się gości.
I'm expecting (a baby). Spodziewam się dziecka. / Jestem w ciąży.

I think so. Tak sądzę. / Tak uważam.
I'm thinking about you. Myślę (rozmyślam) o tobie.

I understand. Rozumiem.
I'm understanding. Jestem wyrozumiały.

I have a car. Mam (posiadam) samochód.
I'm having a tea now. Piję teraz herbatę.
I'm having a breakfast. Jem śniadanie.
I'm having a shower. Biorę prysznic.
I'm having a bath. Kąpię się. / Biorę kąpiel.
I'm having a good time. Dobrze się bawię. / Miło spędzam czas.
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl