Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-angielski.pl

Język angielski bez granic

Strona główna  >>  Słownictwo tematyczne  >>  Praca  >>  At work - W pracy

At work - W pracy

Nouns - rzeczowniki

annual General Meeting - roczne walne zgromadzenie
career - kariera
commitment - zaangażowanie
co-operation - współpraca
copybook style of management - zarządzanie zgodne z wytycznymi
data inputting - wprowadzanie danych
day release course - dzień wolny od pracy na kurs
deadline - ostateczny termin wykonania zadania / pracy
delegation - delegacja
demarcation dispute - spór o podział kompetencji
draft agreement - wstępne porozumienie
efficiency - wydajność
feedback - informacje zwrotne
flexibility - dyspozycyjność
improved productivity - polepszona wydajność
incentive scheme - system motywacyjny
industrial relations - stosunki pracy
job share - podział pracy
know-how - wiedza specjalistyczna
life insurance - ubezpieczenie na życie
natural westage - zmniejszanie zatrudnienia poprzez odchodzenie pracowników na emeryturę
office - biuro
office work - praca biurowa
overwork - przepracowanie
paperwork - praca papierkowa
pay negotiations - negocjacje płacowe
performance appraisal review - ocena pracownika
piece-work - praca akordowa
progressive company - postępowa firma
promotion - awans
rationalisation process - proces racjonalizacji
registered letter - list polecony
remuneration system - system wynagrodzeń
self-starter - osoba z inicjatywą
staff appraisal - ocena pracowników
teamwork - praca zespołowa
track record - przebieg kariery zawodowej
turnover of stuff - fluktuacja personelu
workforce - siła robocza
workplace - miejsce do pracy, stanowisko pracy

Verbs - czasowniki

to acquaint oneself with something - zapoznawać się z czymś
to adapt - zmieniać się, dostosowywać
to administer - zarządzać
to administer payment system - zarządzać systemem płac
to advertise - reklamować
to allocate resources - lokować środki
to arrange - układać, aranżować
to assist sb. - pomagać komuś
to assume sth. - zakładać coś
to attain objectives - osiągać cele
to attend something - uczestniczyć w czymś
to bargain - targować się
to be authoritative - być w stanie wydawać polecenia
to be efficient - być wydajnym
to be identified - być rozpoznawanym
to be in charge of sth. - kierować czymś
to be on overtime - pracować w godzinach nadliczbowych
to be part of a team - być częścią zespołu
to be promoted - awansować
to be responsible for - być odpowiedzialnym za
to be self-employed - prowadzić działalność gospodarczą
to be skilled - być wykwalifikowanym
to cancel an appointment - odwołać spotkanie
to concentrate on - koncentrować się na
to conclude - wywnioskować
to contribute to - wnosić wkład w
to copy - kopiować
to count - liczyć
to cover for sb. - zastępować kogoś
to deal with people - pracować z ludźmi
to deal with sth. - zajmować się czymś
to define - definiować
to design - projektować
to develop - rozwijać, tworzyć
to develop strategies - tworzyć strategie
to discuss - dyskutować
to display - wystawiać [np. towary]
to do one's job well - wykonywać dobrze swoją pracę
to do overtime - pracować w nadgodzinach
to ensure sb. - zapewniać kogoś
to establish sth. - ustalić coś / zakładać coś [np. własną firmę]
to expend money on sth. - wydatkować pieniądze na coś
to explain - wyjaśniać
to familiarise with sth. - zapoznawać się z czymś
to get promoted - awansować
to give sb. a hand - pomagać komuś
to go on leave - iść na urlop
to go out of once way to do sth. - zrobić wszystko, co jest w czyjejś mocy
to go to meetings - chodzić na spotkania
to haggle over sth. - targować się o coś
to have a day off - zrobić sobie dzień wolny
to improve performance - poprawiać osiągi
to innovate - wprowadzać coś nowego
to invest money - inwestować pieniądze
to launch a product - wypuszczać / wprowadzać produkt na rynek
to maintain - utrzymywać
to make a career - robić karierę
to make decisions - podejmować decyzje
to make sure - upewniać się
to manage - zarządzać
to manage a business - zarządzać firmą
to measure performance - mierzyć wyniki
to modernize - modernizować
to modify - zmieniać, modyfikować
to moonlight - dorabiać na boku
to motivate subordinates - motywować podwładnych
to negotiate - negocjować
to operate - obsługiwać
to outsource - zlecać wykonanie działań firmie obcej
to penalize - karać
to prepare - przygotowywać
to price - wyceniać
to produce sth. - produkować coś
to promote sb. - awansować kogoś
to put up with sth. - radzić sobie z czymś
to range from... to... - wahać się od... do...
to replace sth. - zastępować coś
to rule - rządzić
to run a business - rozkręcać firmę, zarządzać firmą
to set objectives - ustalać zadania / cele
to sign one’s name - podpisać się
to solve the problems - rozwiązywać problemy
to spend time in meetings - spędzać czas na spotkaniach
to take decisions - podejmować decyzje
to take over from sb. - przejmować od kogoś [np. obowiązki]
to take part in something - uczestniczyć w czymś
to train - szkolić
to undertake sth. - podejmować się czegoś
to verify - weryfikować
to work - pracować
to work as - pracować jako
to work for - pracować w
to work long hours - pracować wiele godzin dziennie
to work nine-to-five - pracować od 9 do 17
to work on night shift - pracować na nocną zmianę
to work on sth. - pracować nad czymś
to work overtime - pracować w nadgodzinach
to work shifts - pracować na zmiany
to work the night shift - pracować na nocną zmianę
Copyright 2009 Język angielski bez granic! | www.pro-angielski.pl